ZMLUVNÉ PODMIENKY POUŽITIA WEBOVEJ STRÁNKY ACTELION

Akékoľvek použitie týchto webových stránok je podmienené nasledujúcimi zmluvnými podmienkami a platnými právnymi predpismi. Váš prístup a prezeranie týchto webových stránok znamená, že súhlasíte s týmito zmluvnými podmienkami a platnými právnymi predpismi. Ak nesúhlasíte s niektorou z týchto podmienok alebo s platnými právnymi predpismi, nesmiete používať tieto webové stránky. Preto Vás žiadame, aby ste si pred použitím tejto webovej stránky dôkladne prečítali nasledujúce podmienky. Upozorňujeme, že spoločnosť Actelion môže revidovať alebo ukončiť tieto podmienky z akéhokoľvek dôvodu, kedykoľvek a bez ďalšieho upozornenia. Preto, ak ste viazaní akýmikoľvek dodatkami, mali by ste pravidelne navštevovať túto stránku a prečítať si platné zmluvné podmienky.

1. Výhradne nekomerčné a osobné použitie

Pokiaľ nie je výslovne uvedené inak, tieto webové stránky sú chránené autorskými právami. Preto môžete sťahovať, elektronicky kopírovať, tlačiť alebo zobrazovať všetky informácie obsiahnuté na týchto webových stránkach len pre nekomerčné a osobné využitie. Distribúcia, úprava, prenos alebo použitie akýchkoľvek údajov na webových stránkach (vrátane obrázkov, textu, grafiky, videa a pod.) pre verejné alebo komerčné účely je výslovne zakázané. Akákoľvek výnimka si vyžaduje predchádzajúci písomný súhlas spoločnosti Actelion. Avšak spoločnosť Actelion nezaručuje ani nevyhlasuje, že Vaše používanie akýchkoľvek informácií uvedených na týchto stránkach nebude zasahovať do práv tretích strán.

2. Autorské práva, ochranné známky a iné vlastnícke práva

Autorské práva, ochranné známky, patenty, vlastnícke informácie, produkty alebo iné vlastnícke práva obsiahnuté v či uvedené na týchto webových stránkach (ďalej len "Práva") sú výhradným vlastníctvom spoločnosti Actelion alebo iných príslušných vlastníkov, ktoré udelili spoločnosti Actelion právo a licenciu na ich používanie. Žiadna licencia alebo právo na niektoré z týchto Práv Vám nie je udelené ani prepožičané.

3. Prepojenie a rámovanie

Odkazy na týchto webových stránkach sú povolené iba na domovskú stránku. Priame odkazy nie sú dovolené. Okrem toho hot-linking, in-line prepojenie, rámovanie týchto stránok alebo začlenenie časti týchto webových stránok na Vaše webové stránky alebo na webové stránky tretej strany akýmkoľvek iným spôsobom je rovnako zakázané. Akákoľvek výnimka si vyžaduje predchádzajúci písomný súhlas spoločnosti Actelion.

4. Odkazy na stránky tretích strán

Službou pre návštevníka je možnosť, že tieto webové stránky môžu obsahovať odkazy na iné stránky na internete, ktoré sú vlastnené a prevádzkované tretími stranami (ďalej len "webové stránky tretích strán"). Upozorňujeme, že spoločnosť Actelion nemá žiadnu kontrolu nad týmito servermi tretích strán a Vaše prepojenie s týmito servermi tretích strán je na Vaše vlastné riziko a podlieha právnym podmienkam a ochrane osobných údajov odkazovaných stránok. Ďalej rozumiete, že spoločnosť Actelion neschvaľuje ani prieskum stránok tretích strán. Spoločnosť Actelion nenesie žiadnu zodpovednosť akéhokoľvek druhu za tieto stránky tretích strán.

5. Používateľ diskusnej miestnosti / Zapojenie používateľa

Zatiaľ čo spoločnosť Actelion nemá žiadnu povinnosť akéhokoľvek druhu monitorovať alebo kontrolovať všetky diskusné miestnosti, vývesky alebo iné podobné oblasti na webových stránkach, rovnako ako obsah akýchkoľvek takýchto správ, môže tak urobiť príležitostne. Spoločnosť Actelion nenesie žiadnu zodpovednosť spojenú s obsahom akýchkoľvek takýchto komunikačných platforiem, ktoré vznikajú či nevznikajú na základe zákona o autorských právach, ochranných známkach, urážke na cti, súkromí, obscénnosti alebo inak. Je výslovne zakázané prenášať alebo vysielať akékoľvek nezákonné, ohováračské, výhražné, obscénne, pornografické alebo znevažujúce materiály alebo akékoľvek materiály, ktoré porušujú zákon. Upozorňujeme, že spoločnosť Actelion bude plne spolupracovať s vyšetrovacími orgánmi požadujúcimi od spoločnosti Actelion totožnosť každej osoby, ktorá prenášala alebo vysielala takýto materiál. Okrem toho spoločnosť Actelion vyhradzuje právo, ale nie je k tomu viazaná, odstrániť alebo zablokovať akúkoľvek komunikáciu alebo materiál, ktorý považuje za (i) urážlivý, obscénny, klamlivý, zavádzajúci alebo ohováračský, (ii) v rozpore s akýmkoľvek právom duševného vlastníctva, ako sú autorské práva alebo ochranná známka, (iii) v rozpore s akýmkoľvek právnym predpisom alebo nariadením alebo (iv) inak neprijateľný podľa vlastného uváženia spoločnosti Actelion.

6. Žiadne dôverné zaobchádzanie s užívateľskymi príspevkami

Ak nie sú súčasťou tu uvedenej časti "Zásady ochrany osobných údajov", s akýmikoľvek komunikáciami alebo materiálmi, ktoré prenesiete na tieto webové stránky elektronickou poštou alebo akýmikoľvek inými prostriedkami, okrem iného s akýmikoľvek pripomienkami, otázkami, podnetmi a podobne, sa bude zaobchádzať ako s nedôvernými a nebudú chránené zákonom. Spoločnosť Actelion je oprávnená využiť čokoľvek, čo prenesiete alebo zašlete, na akýkoľvek účel, okrem iného na prenos, zverejnenie, reprodukciu a vysielanie. Okrem toho je spoločnosť Actelion oprávnená používať akékoľvek informácie, koncepcie, know-how alebo podobné informácie zahrnuté do akéhokoľvek materiálu alebo komunikácie, ktoré prenesiete na webové stránky pre akýkoľvek účel, ako je vývoj, výroba, propagácia a uvedenie výrobkov spoločnosti Actelion na trh. Upozorňujeme, že sa týmto vzdávate všetkých svojich práv týkajúcich sa akýchkoľvek takých prenášaných komunikácií a materiálov.

7. Ochrana osobných údajov

Pojem "osobné údaje", ako sa používa v tejto kapitole, sa vzťahuje na všetky informácie, ktoré môžu byť použité na Vašu identifikáciu, ako je Vaše meno, dátum narodenia, e-mailová alebo poštová adresa.

Niektoré zo služieb poskytovaných na týchto stránkach môžu vyžadovať registráciu. Pri registrácii u spoločnosti Actelion možno budete musieť vyplniť niektoré údaje, rovnako ako vybrať užívateľské meno a heslo. Táto registrácia popisuje Vašu identitu. Upozorňujeme, že v prípade, že sa rozhodnete neposkytnú niektoré požadované osobné údaje, nemusíte mať prístup k určitým častiam webových stránok alebo spoločnosť Actelion nemusí reagovať na Vašu požiadavku. Spoločnosť Actelion nebude spracovávať Vaše osobné údaje bez Vášho predchádzajúceho súhlasu. Spoločnosť Actelion bude spracovávať iba osobné dáta pre špecifické a vymedzené účely, bude Vás informovať, ak tieto osobné údaje bude požadovať. Pri spracovaní Vašich osobných údajov bude spoločnosť Actelion plne dodržiavať medzinárodne uznávané štandardy o ochrane osobných údajov. Spoločnosť Actelion taktiež zaistí súlad s prísnymi štandardmi bezpečnosti a ochrany súkromia od všetkých zamestnancov.

Actelion neposkytne prístup k Vašim osobným údajom žiadnej tretej strane. Avšak osobné údaje môžu byť náhodne prevedené na tretie osoby konajúce za spoločnosť Actelion alebo v jej mene alebo v súvislosti s obchodnou činnosťou spoločnosti Actelion za účelom ďalšieho spracovania v súlade s pôvodným účelom zhromažďovania osobných údajov. Všade tam, kde je to možné, sa spoločnosť Actelion snaží zabezpečiť, aby boli povinnosť mlčanlivosti a určené použitie osobných údajov jasne označené. Tieto tretie strany môžu prijať rôzne opatrenia na ochranu súkromia. Avšak spoločnosť Actelion si kladie za cieľ zabezpečiť, aby tieto tretie strany poskytovali rovnakú úroveň ochrany ako spoločnosť Actelion, a tam, kde je to vhodné, spoločnosť Actelion zmluvne zaviaže tretiu stranu spracovávať osobné údaje len pre účely výslovne povolené spoločnosťou Actelion. Avšak je úplne pochopiteľné, že spoločnosť Actelion nebude zdieľať žiadne osobné údaje, ktoré sú citlivé (napr. lekárske anamnézy) s tretími stranami bez Vášho predchádzajúceho a výslovného súhlasu a môže sa vždy odvolať na Váš súhlas kedykoľvek neskôr. Upozorňujeme, že v prípade odvolania Vášho súhlasu spoločnosť Actelion nemusí byť schopná splniť niektoré z Vašich požiadaviek. Avšak spoločnosť Actelion, ak je to realizovateľné, bude informovať tretie osoby, ktorým boli Vaše osobné údaje prenesené, o Vašom odvolaní súhlasu.

Spoločnosť Actelion sa snaží zabezpečiť, aby Vaše osobné údaje boli aktualizované, presné a úplné podľa informácií, ktoré jej boli poskytnuté. Máte právo na prístup a aktualizáciu svojich osobných údajov alebo kedykoľvek na ich odstránenie. Ak chcete otvoriť, zmeniť alebo vymazať Vaše osobné údaje uložené spoločnosťou Actelion, obráťte sa na nášho správcu webových stránok. Spoločnosť Actelion vyrieši Vašu požiadavku rýchlym a presným spôsobom a zadarmo. Avšak žiadosť o odstránenie osobných údajov bude podliehať akýmkoľvek príslušným právnym predpisom o hlásení alebo vyplňovaní dokumentov alebo ich uchovávaní, ktoré musí spoločnosť Actelion dodržať. Vo všetkých ostatných prípadoch bude spoločnosť Actelion uchovávať osobné údaje len tak dlho, ako je rozumné požadovať na účely spracovania, pre ktoré boli osobné údaje zhromaždené, a v súlade so všetkými príslušnými právnymi alebo etickými požiadavkami na podávanie správ či uchovávanie dokumentácie.

Tieto zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú iba a výhradne na tieto webové stránky.

8. Technické nepresnosti, typografické chyby a zmeny

Tieto webové stránky môžu obsahovať technické nepresnosti a typografické chyby. Spoločnosť Actelion si vyhradzuje právo na zmenu, opravu a/alebo zlepšenie akýkoľvek informácií, ako aj všetkých produktov opísaných na týchto webových stránkach, kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia.

9. Vyhlásenie

Aj napriek tomu, že si spoločnosť Actelion kladie za cieľ poskytovať  na webových stránkach vždy presné a aktuálne informácie, beriete na vedomie, že sú webové stránky k dispozícii "tak, ako sú". Spoločnosť Actelion neposkytuje žiadnu záruku ani vyhlásenie, či už výslovne alebo implicitne, akéhokoľvek druhu vzťahujúce sa k obsahu týchto webových stránok (okrem iného textová grafika a odkazy). Okrem toho spoločnosť Actelion nenesie žiadnu zodpovednosť alebo zodpovednosť akéhokoľvek druhu vzťahujúcu sa na Vaše používanie týchto webových stránok a ich obsahu. Spoločnosť Actelion nenesie žiadnu zodpovednosť za presnosť, primeranosť, úplnosť, komplexnosť, užitočnosť, spoľahlivosť alebo aktuálnosť obsahu týchto webových stránok. Spoločnosť Actelion nedáva žiadnu záruku, či už výslovne alebo implicitne, že funkcie obsiahnuté na webových stránkach budú funkčné a bez chýb a že poruchy budú opravené alebo že tieto webové stránky alebo server, ktorý umožňuje webové stránky, bude k dispozícii, bez vírusov alebo iných škodlivých komponentov. Spoločnosť Actelion si vyhradzuje právo prerušiť alebo ukončiť niektoré alebo všetky funkcie webových stránok a nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek prerušenie alebo zastavenie niektorých alebo všetkých funkcií webu.

Keďže niektoré právne predpisy neumožňujú vylúčenie predpokladaných záruk, niektoré vylúčenie z vyššie uvedených  sa nemusí vzťahovať na Vás.

10. Informácie poskytované o produktoch spoločnosti Actelion

Informácie o produktoch spoločnosti Actelion poskytované na týchto webových stránkach nemajú nahradiť kvalifikovanú lekársku pomoc. Ak ste pacient, obráťte sa na svojho lekára alebo poskytovateľa zdravotnej starostlivosti so žiadosťou o lekársku pomoc a informujte ho. Spoločnosť Actelion bude reagovať na otázky Vášho lekára alebo poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.

Informácie o produktoch uvedené na týchto webových stránkach sú pre obecné účely a môžu obsahovať informácie, ktoré nie sú dostupné vo Vašej krajine. Obráťte sa na príslušnú pobočku spoločnosti so žiadosťou o špecifické dokumenty a informácie pre danú krajinu.

11. Výhľadové vyhlásenia

Niektoré vyhlásenia na týchto stránkach sú výhľadové. Takéto výroky svojou povahou podliehajú určitým rizikám, neistotám a ďalším faktorom, ktoré môžu ovplyvniť skutočné výsledky, výkony alebo úspechy spoločnosti Actelion a jej pridružených spoločností, ktoré sa podstatne líšia od očakávaných alebo predpokladaných výhľadových vyhlásení. Výhľadové vyhlásenia sú založené na súčasných očakávaniach a predpokladoch spoločnosti Actelion, ktoré môžu byť ovplyvnené množstvom faktorov. Tieto faktory zahŕňajú akékoľvek zlyhanie alebo oneskorenie možností vývoja nových výrobkov spoločnosťou Actelion, neschopnosť prijímať očakávané schválenie regulačných orgánov, problémy s existujúcimi produktmi z dôvodu konkurencie alebo iných faktorov a vládnych nariadení obmedzujúce schopnosť spoločnosti Actelion predávať svoje produkty. Upozorňujeme, že spoločnosť Actelion nenesie žiadnu zodpovednosť za aktualizáciu výhľadových vyhlásení obsiahnutých na týchto webových stránkach tak, aby odrážali všetky udalosti a okolnosti, ktoré nastanú po dátume aktualizácie obsahu na webových stránkach.

12. Príslušné právo a miesto konania

Vaše používanie týchto webových stránok sa riadi vo všetkých ohľadoch švajčiarskymi právnymi predpismi, bez ohľadu na voľbu zákonných ustanovení. Súhlasíte s tým, že všetky spory a súdne konania priamo alebo nepriamo vyplývajúce z  týchto webových stránok alebo vzťahujúce sa k nim budú predložené výlučne príslušným súdom v kantone Basel-Landschaft vo Švajčiarsku.

 

Kontaktné údaje

Actelion Pharmaceuticals SK, s.r.o.
Laurinská 18
811 01 Bratislava, Slovenská republika
Korešpondenčná adresa:
Francouzská 171/28, 120 00 Praha 2, Česká republika
Contact
Tel.:+ 420 221 968 011
Fax:+ 420 221 968 012
Kontaktujte nás